• Tel: (62) 721 43 10
 • biuro@rosmosis.net.pl

ODŻELAZIANIE I ODMANGANIANIE WODY

Odżelazianie i odmanganianie wody

Obecność soli żelaza i manganu w wodach podziemnych powoduje dużą uciążliwość przy wykorzystywaniu tych wód do celów komunalnych. Wody o wysokiej zawartości soli żelaza i manganu wpływają niekorzystanie na smak i zapach wody, powodują zatykanie przewodów oraz powstawanie żółto-brunatnego nalotu na armaturze sanitarnej, mogą również powodować powstawanie plam na pranych tkaninach.

Zawartość żelaza w wodach podziemnych waha się od wartości śladowych do kilkudziesięciu mg Fe/dm3. Związkom żelaza towarzyszą związki manganu w ilościach znacznie mniejszych, ich zawartość w wodzie nie przekracza kilku mg Mn/ dm3.

Proces technologiczny usuwania związków żelaza i manganu składa się z:

 • napowietrzania wody surowej za pomocą sprężarki lub inżektora
 • korekty pH wody, gdy zachodzi taka potrzeba
 • filtracji z wykorzystaniem odpowiednich złóż

Odżelazianie polega na zamianie występujących w wodzie związków żelaza w postaci rozpuszczonej w związki nierozpuszczalne, które są zatrzymywane na złożu filtracyjnym. Warunkiem koniecznym aby to osiągnąć jest napowietrzanie wody.

Odmanganianie podobnie jak odżelazianie jest procesem złożonym. Złożoność reakcji zachodzących przy odmanganianiu sprawia, że poprawne i optymalne ustawienie procesu wymaga dużego doświadczenia obsługi oraz starannej kontroli (należy zwrócić uwagę na zakłócenia w procesie odmanganiania, jakie mogą spowodować związki azotu znajdujące się w wodzie).

Na rynku polskim istnieje kilkanaście typów złóż stosowanych w procesach odżelaziania i odmanganiania. Najbardziej popularne z nich to:

 • Złoże G1

  Masa aktywna G-1 jest mineralnym kruszywem pochodzenia naturalnego wolnym od zanieczyszczeń. Zaletą tego złoża jest natychmiastowy efekt usuwania żelaza i manganu bez konieczności stosowania dodatkowych „uaktywniaczy”. Masę aktywną stosuje się w dwu- i jednostopniowej filtracji.

 • Złoże AG

  Złoże AG jest granulowanym materiałem filtracyjnym pochodzenia naturalnego o dużej porowatości. Jego główny składnik stanowi dwutlenek krzemionki. Ze względu na lekkość tego złoża, przepływ wody podczas płukania wstecznego oraz długość jego trwania są znacznie zredukowane. Zaletą tego złoża są stosunkowo małe spadki ciśnień podczas filtracji.

 • Złoże DFodz 01

  Złoże DF jest wysokosprawnym katalitycznym materiałem filtracyjnym pochodzenia naturalnego o silnych właściwościach utleniających w stosunku do żelaza i manganu. Nadaje się do uzdatniania wody o dużych zawartościach żelaza i manganu. Nie wymaga długotrwałego wpracowania a także okresowej wymiany. Dzięki większej pojemności umożliwia wydłużenie filtrocykli.

 • Złoże Birm

  Birm jest granulowanym materiałem filtracyjnym o właściwościach katalitycznych. Usuwa z wody rozpuszczone żelazo i mangan. Dobrze poddaje się płukaniu wstecznemu, które usuwa nagromadzone zanieczyszczenia. Aby zapewnić dobrą pracę złoża zawartość substancji organicznych w wodzie nie powinna przekraczać 4-5 mg/dm3. Woda nie powinna też zawierać olejów ani siarkowodoru, zaś zawartość tlenu w wodzie musi przekraczać 15% zawartości żelaza przy odczynie pH > 6,8.

 • Złoże GreensandGreensand jest materiałem filtracyjnym pochodzenia naturalnego. Usuwa z wody żelazo i mangan oraz siarkowodór. Rola Greensandu polega na wstępnym utlenieniu i odfiltrowaniu tych związków. Po wyczerpaniu swych zdolności utleniających złoże musi być zregenerowane za pomocą roztworu nadmanganianu potasu KmnO4. Stosuje się dawkę 2 - 4g KMnO4 na każdy dm3 Greensandu. Opóźnienie lub brak regeneracji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża.