• Tel: (62) 721 43 10
  • biuro@rosmosis.net.pl

INNE TECHNOLOGIE UZDATNIANIA WODY

Inne technologie uzdatniania wody

Woda pitna, a także ta stosowana do celów przemysłowych, zawiera czasem zanieczyszczenia, które wymagają zastosowania innych technologii uzdatniania wody. Do technologii tych należą m.in. usuwanie azotanów, korekta odczynu, odgazowywanie, dekarbonizacja.

Dozowanie związków chemicznych

Dozowanie różnego typu chemikalii w celu uzyskania pożądanych parametrów wody stosuje się w różnych branżach przemysłu i przy różnych technologiach uzdatniania wody m.in. przy uzdatnianiu wody chłodniczej, technologicznej, zasilającej kotły i urządzenia klimatyzacyjne, podczas dezynfekcji oraz w technice basenowej.

Stacja dozowania składa się z pompy membranowej, zbiornika roztworowego oraz przewodów doprowadzających. Pompa dozująca jest sterowana za pomocą sygnału analogowego 4 - 20 mA, którego źródłem może być np. sonda pH z przetwornikiem lub za pomocą impulsów z wodomierza kontaktowego. W zależności od typów pompy istnieje też możliwość ręcznej regulacji częstotliwości drgań tłoka (zmiana ilości jego suwów w jednostce czasu) i długości skoku tłoka (zmiana objętości porcji płynu dozowanego podczas jednego suwu tłoka).

Dekarbonizacja

Woda zasilająca wytwornice ciepłej wody i pary, aby odpowiadać wymaganym normom musi być z reguły poddana procesowi dekarbonizacji. To samo dotyczy wody stosowanej do celów chłodniczych. Zmiękczanie wody na wymienniku jonowym powoduje wymianę związków tworzących twardość na łatwo rozpuszczalne sole obojętne. Wprawdzie woda jest zmiękczona, ale ogólna ilość soli nie ulega zmianie.

Wodorowęglan sodu (który tworzy się przez wymianę na wymieniaczu zasadowym twardości węglanowej) powoduje powstawanie w wodzie kotłowej sody lub wodorotlenku sody, co powoduje jej przealkalizowanie. Równocześnie w kotle uwalniany jest związany dwutlenek węgla, czego wynikiem jest kwaśny, agresywny kondensat i związane z tym szkody spowodowane korozją.

Korekta odczynu pH

Odczyn wody wyraża stopień jej kwasowości lub zasadowości i jest określany ilościowo stężeniem jonów wodorowych. Odczyn wody wyraża się wskaźnikiem pH. Odczyn wód naturalnych waha się przeważnie w granicach 5,5 - 7,5. Roztwory obojętne mają pH = 7, kwaśne pH < 7, alkaliczne zaś pH > 7. Wody o niskich pH odznaczają się korozyjnością, wody zaś o wysokim pH wykazują skłonność do pienienia się.

Odczyn wody stosowanej do celów spożywczych powinien zawierać się w przedziale od 6,5 do 8,5. Woda stosowana do celów technologicznych np. zasilająca kotły czy też używana do chłodzenia także powinna posiadać odpowiedni określany przez producenta odczyn pH.

Usuwanie azotanów z wody

Występowanie azotanów w wodach naturalnych jest spowodowane głównie stosowaniem nawozów azotowych, a także z powodu zanieczyszczenia wody ściekami. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 4 maja 19990 roku na temat warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, określa maksymalne stężenie azotanów na poziomie 10 mg/l. Azotany mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Usuwanie azotanów z wody można przeprowadzić dwoma metodami:

  • poprzez odazotowanie biologiczne
  • za pomocą wymiany jonowej

    Szczątkowa zawartość azotanów w wodzie uzdatnionej zależy od:

  • rodzaju zastosowanej żywicy
  • dawki reagenta
  • sposobu regeneracji