Przejdź do treści

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest ROSMOSIS-Wawrzyniak Group sp. z o.o. sp.k., Perzyce 46, 63-760 Zduny, REGON 250742009, NIP 6211487976 (zwaną dalej: ADO).

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu zawarcia z ADO umowy o świadczenie usług oferowanych przez ADO i wykonania zawartej umowy,  a także wykonania ciążących na ADO obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym – w razie wyrażenia tym zakresie zgody – przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, a także wykonywania umów, których nie są Państwo stroną, lecz w związku z realizacją których uzyskaliśmy Państwa dane osobowe.

3) ADO jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania usługi czy realizacji umowy. Oznacza to, iż w związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. 

Ponadto ADO jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. 

4) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazanie  danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców ADO posiadających siedziby poza obszarem EOG.

5) W zależności od podstawy prawnej przetwarzania Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do wycofania przez Państwa zgody. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w rozumieniu RODO.

8) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa z ADO umowy o świadczenie usług oferowanych przez ADO, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez nas działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez ADO ciążącego na nas obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi ADO informowanie o nowych ofertach i promocjach.

9) Mogą Państwo podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrażą Państwo na to zgodę.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w sprawie ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami odpowiadając na ten e-mail lub wysyłając wiadomość na rodo@rosmosis.net.pl  lub też na nasz adres pocztowy: ROSMOSIS-Wawrzyniak Group sp. z o.o. sp.k., Perzyce 46, 63-760 Zduny.